מודיעין אנרגיה – הערכת שווי שימוש של פרויקט GRAPEVINE

Beta Finance העריכה עבור מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת את שווי השימוש של פרויקט Grapevine אשר משמש להפקת גז ונפט, במסגרת בחינה לירידת ערך של הפרויקט, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 36 הדן בירידת ערך, אשר צורפה לדוחותיה הכספיים של השותפות.

בדיקת נאותות מלח הארץ בע"מ

Beta Finance העניקה שירותי ייעוץ כלכלי, חשבונאי ומיסויי למשקיע פוטנציאלי בעת בחינת רכישת מלח הארץ בע"מ המוחזקת ע"י קבוצת אריסון, בהיקף של למעלה מ-200 מיליון ש"ח.

מסגרת עבודתה, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים: 

 • בחינת חשיפות תזרימיות / כלכליות ופיננסיות
 • ניתוח והבנה של הפעילות העסקית של חברת המטרה
 • תיקוף שווי החברה
 • ניתוח מעמדה המיסוי של החברה ובחינה של התנהלות המיסויית

הערכת שווי חברת פלייט מדיקל אינוונשנס בע"מ, לצורך הליך בביהמ"ש

Beta Finance העריכה עבור מדטכניקה בע"מ את שוויה ההוגן של חברת פלייט מדיקל, במסגרת פנייה של מדטכניקה לבית המשפט.

הערכת השווי נדרשה בעבור מדטכניקה במסגרת קיפול שכבה, כחלק מיישום החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, על-מנת שבית המשפט יאשר את ההצעה אפשרית של דירקטוריון מדטכניקה לדירקטוריון פלייט לרכוש את מניות המיעוט בה.

בדיקת נאותות ובחינת חוסן פיננסי של קבוצת אמנון מסילות

Beta Finance העניקה שירותי ייעוץ כלכלי לאיסתא, הכוללים בדיקת נאותות ובחינת חוסן פיננסי של קבוצת אמנון מסילות לרבות חברת אפיקים וסלע בינוי,

זאת במסגרת הקמת עסקה משותפת בין איסתא לקבוצת אמנון מסילות שתעסוק בפרויקטי מחיר למשתכן.

ליווי סולל בונה- שיכון בינוי בהגשת הצעה זוכה במכרז

 Beta Finance ליוותה את סולל בונה – שיכון ובינוי בהגשת ההצעה הזוכה במכרז להקמה, מימון, תפעול ותחזוקה של מתחם מעונות סטודנטים בשיטת B.O.T של המכון הטכנולוגי חולון.

במסגרת הליווי Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:

 • ליווי פיננסי של היזם במכרז ובחינת מגוון סוגיות כלכליות ופיננסיות בפרויקט
 • בניית מודל פיננסי מלא המביא לכדי ביטוי את כלל היבטי הפרויקט
 • גיבוש מתווה מימון אופטימאלי ביחס לצרכי הפרויקט ומיצוי הכדאיות הכלכלית
 • הובלת המשא ומתן במסגרת גיוס המימון והסגירה הפיננסית של הפרויקט

ליווי משקי הקיבוצים במכרזי אנרגיה מתחדשת של רשות החשמל

Beta Finance ליוותה את משק אנרגיה (משקי הקיבוצים) בייזום ופיתוח פרויקטים סולאריים בהיקף של 200 MW.

שירותי הייעוץ כללו, בין השאר, ליווי שוטף של פעילות החברה,  ליווי בהגשת הצעות במסגרת הליכים תחרותיים של רשות החשמל ובמכרזי החשב הכללי, ליווי החברה בסגירות פיננסיות של פרויקטים שונים.

במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:

 • ליווי אסטרטגי לחברה בתחום האנרגיה בכלל ובפעילות הסולארית בפרט
 • בניית מודלים פיננסיים המביאים לידי ביטוי את כלל היבטי הפרויקטים והדרישות המכרזיות
 • ליווי הצעת המחיר במכרזים ובהליכים התחרותיים
 • הובלת המשא ומתן מול מממני הפרויקטים השונים

רכישת תחנת הכוח אלון תבור

Beta Finance ליוותה את MRC  בהגשת ההצעה הזוכה במכרז חברת החשמל ובסגירה הפיננסית לרכישת התחנה.

במסגרת הליווי Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:

 • ליווי פיננסי של היזם במכרז ובחינת מגוון סוגיות כלכליות ופיננסיות בפרויקט
 • מודל פיננסי מלא המביא לכדי ביטוי את כלל היבטי הפרויקט
 • בחינה מעמיקה של הרגולציה וההסדרה התעריפית של התחנה
 • תחזית פרופיל ההפעלה של התחנה על בסיס מודל היצע וביקוש של משק החשמל
 • גיבוש תכנית עסקית מפורטת
 • גיבוש מתווה מימון אופטימאלי למיקסום תשואת הבעלים
 • גיבוש סינדיקציה למימון עסקת הרכישה והובלת המשא ומתן בסגירה הפיננסית

ליווי קונסורציום החתמים בהנפקה של פתאל החזקות

Beta Finance ליוותה את לידר שוקי הון וקונסורציום החתמים בהנפקה של פתאל החזקות בבורסה בתל אביב.
במסגרת הליווי Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:

 • אנליזה מעמיקה של החברה, לרבות ניתוח תחומי הפעילות השונים, מגזרים גיאוגרפיים ועוד;
 • הערכת שווי של החברה במגוון מתודולוגיות ואנליזה מקיפה עבור קונסורציום החתמים;
 • בניית מודל פיננסי לחברה והצגתו בפני משקיעים מוסדיים.

יעוץ פיננסי לרשות החברות הממשלתיות

Beta Finance מייעצת באופן שוטף לרשות החברות הממשלתיות, מתוקף זכיה במכרז בנושא.

בין היתר מלווה המשרד את רשות החברות הממשלתיות בשירותים דוגמת:

 • בקרת תקציבי החברות הממשלתיות אשר מוצגים לרשות.
 • מחקרים כלכליים בסוגיות משתנות כמו מבנה ההון האפטימלי,שיעורי רווחיות וכיו"ב 
 • יעוץ בסוגיות עסקיות מורכבות.

ליווי המדינה בתהליך המכרזי - פרויקט תעלת הימים

Beta Finance מלווה באופן שוטף את המדינה בתהליך המכרזי בשיתוף ממשלת ירדן והבנק העולמי.

במסגרת הליווי נותן המשרד את השירותים הבאים:

 • כתיבת מסמכי המיון המוקדם.
 • בניית המודל הפיננסי.
 • דיאלוג מול המדינות התורמות וגופי מימון זרים (IFI's).
 • כתיבת ההזמנה להציע הצעות והסכם הזיכיון.
 • בחינת מגוון סוגיות פיננסיות וכלכליות בפרויקט.

הערכת שווי חברת החדשות של ערוץ 2

Beta Finance העריכה עבור הרשות השנייה את התמורה הראויה בעבור רכישת חברת החדשות של הערוץ השני.
הערכת השווי נדרשה בעבור הרשות השניה בשל תום תקופת הזיכיונות של רשת וקשת והמעבר הצפוי למודל רישיונות. היות ושתי הזכייניות הודיעו על רצונן להמשיך ולהחזיק במשותף בחברת החדשות, דבר המותר להן על פי החוק לתקופה של עד שלוש שנים, עליהן, על פי החוק, לרכוש את חברת החדשות מידי הרשות השניה.

ליווי קונסורציום החתמים בהנפקה של OPC Energy

Beta Finance ליוותה את לאומי פרטנרס וקונסורציום החתמים בהנפקה של OPC Energy בבורסה בתל אביב.
במסגרת הליווי Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:

 • אנליזה מעמיקה של החברה והפרויקטים שלה, הסביבה הרגולטורית, הסכמים מרכזיים והמודלים פיננסים של החברה;
 • הערכת שווי של פרויקטי החברה ואנליזה מקיפה עבור לאומי פרטנרס, החתמים ודירקטוריון בנק לאומי;
 • בניית מודל פיננסי לחברה לטובת משקיעים מוסדיים.

בדיקת נאותות אקרו נדלן עבור הפניקס חברה לביטוח

Beta Finance העניקה שירות ייעוץ כלכלי, חשבונאי ומיסויי להפניקס חברה לביטוח בעת בחינת רכישת מניות בקבוצת אקרו נדל"ן.
במסגרת עבודתה, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:

 • ניתוח פרויקטי החברה לרבות מלאי ונדל"ן להשקעה
 • ניתוח השקעות בחברות מוחזקות
 • ניתוח מעמדה המיסוי של החברה ובחינה של התנהלות המיסויית
 • תיקוף שווי החברה

ייעוץ פיננסי למשקיע סיני בבחינת רכישת חברת תשתיות ישראלית

Beta Finance העניקה שירותי ייעוץ פיננסי למשקיע סיני פוטנאצילי בעת בחינת רכישת אחת מחברות התשתיות הגדולות בישראל.

בין יתר השירותים שהוענקו:

 • אפיון כלל הנכסים והפעילויות בחברת המטרה
 • תיכוף המודלים הפיננסיים של הפרויקטים המרכזיים בחברת המטרה
 • בניית מודל פיננסי גמיש להערכת שווי החברה
 • אינדיקציה לשווי החברה

ליווי פיננסי בעסקת איסתא-גוליבר

Beta Finance ליוותה באופן צמוד את העסקה בה רכשה איסתא 50% מאתר התיירות גוליבר, לרבות:

 • סיוע באפיון הסכם הרכישה
 • סיוע בהיבטי מיסוי
 • הכנת עבודת הקצאת עלות הרכישה לאחר המיזוג

MSW TREATMENT FACILITY

Beta Finance מלווה באופן שוטף את החברות תה"ל ו-ורידיס ישראל במכרז להקמת מתקן לטיפול ומיון בפסולת עירונית.

במסגרת הליווי נותן המשרד את השירותים הבאים:

 • ליווי פיננסי שוטף של היזם במכרז
 • פיתוח מודל פיננסי, הכולל תרחישים למגוון מקורות הכנסה והוצאה ייחודיים, היבטי מימון טווח קצר וארוך הכולל הלוואות נחותות, מענקי מדינה ורשתות ביטחון
 • אופטימיזציה לאסטרטגיית הגידור בהתאם למסמכי המכרז ומנגנוני הPPP המקובלים בארץ